Algemene voorwaarden Fit-Fight Dojo

  Artikel 1: Algemene voorwaarden   


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten waarbij Fit-Fight Dojo goederen of diensten onder welke benaming dan ook levert.   


1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.  


1.3 Fit-Fight Dojo is gerechtigd de op het Lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Fit-Fight Dojo zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. Wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een andere wettelijke termijn is vereist en wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/zij het Lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Fit-Fight Dojo te zijn ontvangen.  
 
Artikel 2: Lidmaatschap  


 2.1 Het Lidmaatschap komt tot stand door je via inschrijfformulier aan te melden bij Fit-Fight Dojo. Dit inschrijfformulier zul je ontvangen na de proefles door de trainers


2.2 Ondertekening door een wettelijk vertegenwoordiger is vereist indien het potentiële lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Aldus wordt toestemming gegeven door die wettelijk vertegenwoordiger, die alsdan tevens verantwoordelijk is voor nakoming van het Lidmaatschap.   


2.3 Het Lidmaatschap gaat in op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier. Het Lidmaatschap is pas definitief op het moment dat een abonnement en/of bijbehorende kosten betaald zijn.   


2.4 Bij inschrijving dient het Lid, of de wettelijk vertegenwoordiger, een geldig identiteitsbewijs te tonen, zodat Fit-Fight Dojo de opgegeven identiteit kan controleren.   


2.5 Het Lidmaatschap omvat een in het inschrijfformulier aangeduide dienst waaraan een betalingsverplichting is verbonden en waarop de algemene voorwaarden en de Huisregels van toepassing zijn.   


2.6 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor een contracttermijn van 1 kalendermaand en is niet tussentijds opzegbaar.  


2.7 Opzegging van het Lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@fitkickboxing.nl. 
Fit-Fight Dojo zal na goed ontvangst een bevestiging sturen.   


2.8 Onder bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte of blessure, kan een coulanceverzoek worden ingediend via info@fitkickboxing.nl. Een dergelijk verzoek moet deugdelijk worden onderbouwd met bewijs, zoals een verklaring van een arts. Fit-Fight Dojo is geheel vrij in de beoordeling en de eventuele afwijzing van dit verzoek.   


2.9 Het Lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een 10 rittenkaart is 6 maanden geldig en ook persoonsgebonden.  

Artikel 3: Administratiekosten en Abonnementsgeld  


3.1 Aan inschrijving kunnen door Fit-Fight Dojo administratiekosten worden verbonden die door het Lid zijn verschuldigd.  


3.2 Abonnementsgeld dient per bank in Euro’s te worden betaald, de eerste betaling zal via iDeal verlopen, hierna zal het abonnementsgeld per automatische incasso SEPA direct worden overgeboekt naar Fit-Fight Dojo.


3.3 Abonnementsgeld dient vóór het einde van de maand vooruit te worden betaald. Als uiterste betaaldag geldt de laatste dag van de betreffende voorgaande maand.


3.4 Indien een Lid in een lopende maand een Lidmaatschap afsluit dan wordt het Abonnementsgeld pro rata over het aantal dagen van die maand berekend. In dit geval dient er direct te worden betaald via een eenmalig betaalverzoek, hierna zullen de Abonnementsgelden automatische worden geïncasseerd.


3.5 Het Lid geeft door afsluiting van het Lidmaatschap toestemming voor automatische incasso van eventuele administratiekosten, het Abonnementsgeld en eventuele incassokosten. 


3.6 Fit-Fight Dojo behoudt zich het recht voor om het Abonnementsgeld van het Lidmaatschap eenzijdig aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte of het tarief van de BTW. Een Lid die deze wijziging niet wenst te accepteren, heeft het recht om het Lidmaatschap te beëindigen met ingang van de datum waarop het eenzijdig aangepaste Abonnementsgeld in werking treedt.

Artikel 4: Niet-nakoming en ontbinding 


4.1 De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere aan Fit-Fight Dojo toekomende bedragen.   


4.2 In geval van niet-tijdige betaling, is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.   


4.4 Indien de bedragen niet kunnen worden overgeboekt, wordt €5,- administratiekosten, per maand in rekening gebracht. Blijft tijdige betaling uit dan wordt daarna een schriftelijke aanmaning verzonden waarin het Lid wordt aangemaand om alsnog binnen veertien dagen te betalen. Blijft tijdige betaling ook daarna uit, dan is het Lid incassokosten verschuldigd van 15% met een minimum van € 40, en heeft Fit-Fight Dojo tevens aanspraak op de wettelijke rente.   


4.5 Indien betaling van het Abonnementsgeld ook na herinnering en aanmaning, zoals omschreven in het voorgaande artikellid, uitblijft, dan wordt het (resterende) Abonnementsgeld over de volledige contracttermijn direct opeisbaar. Tevens heeft Fit-Fight Dojo alsdan het recht om het Lid toegang tot de sportschool te weigeren, totdat alle openstaande vorderingen, zoals administratiekosten, Abonnementsgeld en incassokosten, volledig zijn betaald.   


4.6 Fit-Fight Dojo heeft het recht om (de inning van) zijn vordering(en) op het Lid uit handen te geven aan een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, alsmede vorderingen over te dragen aan een derde partij, waaronder aan een factormaatschappij.   


4.7 Fit-Fight Dojo heeft het recht om het Lidmaatschap direct en zonder ingebrekestelling of mededeling te beëindigen in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering, onderbewindstelling of ondercuratelestelling van het Lid. In deze gevallen wordt het (resterende) Abonnementsgeld over de volledige Contracttermijn direct opeisbaar.   

Artikel 5: Persoonsgegevens  


5.1 Door inschrijving geeft het Lid toestemming aan Fit-Fight Dojo om zijn/haar gegevens (geautomatiseerd) te verwerken en op te slaan in de administratie van Fit-Fight Dojo zodat deze ten behoeve van het Lidmaatschap gebruikt kunnen worden.   


5.2 Fit-Fight Dojo verwerkt de persoonsgegevens van het Lid met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Fit-Fight Dojo verwerkt persoonsgegevens voor het verlenen van zijn diensten, het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen, het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer, het onderhouden van contacten met leden, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole, het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van belastingen of de uitvoering of toepassing van wetgeving.   


5.3 Wijzigingen in persoonsgegevens van het Lid, zoals adres- of bankgegevens, dienen direct schriftelijk aan Fit-Fight Dojo te worden doorgegeven. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen, als gevolg waarvan Fit-Fight Dojo kosten dient te maken om deze nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.  

Artikel 6: Faciliteiten, lesroosters en openingstijden  


6.1 Fit-Fight Dojo behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in aangeboden diensten, lesroosters en openingstijden   


6.2 Fit-Fight Dojo behoudt zich het recht voor om de sportschool te sluiten op algemeen erkende feestdagen.   


6.3 Fit-Fight Dojo behoudt zich tevens het recht voor om de sportschool vanwege vakantie te sluiten met een maximum van eenentwintig dagen per jaar.  


6.4 Fit-Fight Dojo behoudt zich eveneens het recht voor om de sportschool te sluiten voor 14 dagen wegens noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.  


6.5 In de in dit artikel bedoelde situaties van sluiting is Fit-Fight Dojo geen restitutie van Abonnementsgeld verschuldigd.  


6.6 Na inschrijving van een abonnement is de deelnemer verplicht om eigen Kickboksbenodigdheden aan te schaffen. 

Artikel 7: Huisregels  


7.1 Fit-Fight Dojo hanteert Huisregels die voor elk Lid van toepassing zijn. Deze Huisregels worden verkregen bij inschrijving en kunnen eveneens tussentijds worden opgevraagd. Huisregels kunnen eenzijdig door Fit-Fight Dojo worden aangepast. De Huisregels zijn ook ten aller tijde terug te vinden op de website www.fitkickboxing.nl.  


7.2 Bij overtreding van de Huisregels heeft Fit-Fight Dojo, onder meer afhankelijk van de ernst van de overtreding en eventuele recidive, het recht om het Lid voor een (langdurige) periode de toegang tot de sportschool te ontzeggen of het Lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van het Lid om het Abonnementsgeld volledig te blijven voldoen.   


7.3 Het is niet toegestaan om rookwaren, alcohol of drugs te gebruiken binnen de sportschool van Fit-Fight Dojo. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het Lidmaatschap, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van het Lid om het Abonnementsgeld volledig te blijven voldoen.   


7.4 Fit-Fight Dojo is gerechtigd om op elk tijdstip identificatie van een Lid te vragen om zijn/haar Lidmaatschap te controleren. 

Artikel 8: Veiligheid, aansprakelijkheid en overmacht  

8.1 Fit-Fight Dojo is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in de sportschool. Geadviseerd wordt om waardevolle zaken niet mee te nemen naar de sportschool.

8.2 Het Lid is zich ervan bewust dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Het Lid verklaart door inschrijving ofwel (volledig) gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Fit-Fight Dojo, ofwel om in andere gevallen bewust volledig voor eigen risico deel te nemen aan sportactiviteiten. Het Lid zal bij twijfel omtrent zijn gezondheid vooraf zijn huisarts raadplegen.

8.3 Overeenkomsten tussen Fit-Fight Dojo en het Lid en/of hieruit voortvloeiende en/of verband houdende verbintenissen zijn enkel inspanningsverbintenissen.

8.4 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan (de uitvoering van) het Lidmaatschap en/of resultaten of gevolgen daarvan. Het Lid vrijwaart Fit-Fight Dojo tegen alle aanspraken van derden, kosten van juridische bijstand daar onder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit het Lidmaatschap.

8.5 Ongelukken en/of schade en de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende kosten en/of aansprakelijkheden, die als gevolg van de beoefening van enigerlei (sport)activiteit binnen de sportschool ontstaat, is voor eigen verantwoording en risico van het Lid, behoudens voor zover er sprake zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid door Fit-Fight Dojo.

8.6 Alle vormen van aansprakelijkheid van Fit-Fight Dojo, jegens het Lid of mogelijke derden, voor alle vormen van schade, die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) het Lidmaatschap, zijn, in ieder geval, beperkt tot het bedrag of de bedragen die in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Fit-Fight Dojo gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

8.7 Een mogelijke aanspraak op schadevergoeding van het Lid vervalt voorts in ieder geval zes maanden nadat het Lid bekend wordt, of bekend had behoren te zijn, met de schade die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis en/of omstandigheid waarvoor Fit-Fight Dojo aansprakelijk is, zou kunnen zijn of op enigerlei wijze wordt of kan worden gehouden.

8.8 Fit-Fight Dojo is in geval van overmacht of bij externe verhinderende omstandigheden die niet aan zijn schuld zijn te wijten, niet gehouden tot nakoming van enige verplichting.

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Fit-Fight Dojo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer: 66914132